ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
*********************************************************************
        ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมการประชุม
“ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ”
– พิจารณาขอความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ภายใต้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด และขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
– พิจารณาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล depa mini transformation voucher ในสาขาเกษตร ปี 2567 กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)