ยุทธศาสตร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติปี 2557-2559

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด ในการจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรม จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

พันธกิจที่ 2 รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

พันธกิจที่ 3 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร พร้อมจัดให้มีฐานข้อมูลเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และข้อมูลด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 5 พัฒนางานด้านวิชาการ และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด

เป้าหมาย (Goal)

  1. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
  2. มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic thrusts)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนบทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร องค์กรเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด