ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 – 2564

วิสัยทัศน์

          “สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ”

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
 3. การสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือข่าย
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

 กลยุทธ์

1.1 พัฒนากระบวนการรับรู้ข้อเท็จจริงของปัญหานำปัญหามาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและเสนอหน่วยงานรวมทั้งติดตาม

1.2เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสมาชิกสภาเกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว

1.3การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ไข

2.1พัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม

2.2พัฒนาบุคลากรพนักงานสมาชิกสภาเกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

2.3การประสานหน่วยงานและภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ

3.1ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ด้านการจัดการฟาร์มสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและแบ่งปัน

3.2ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานขององค์กรเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ในการจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสร้างเครือข่าย

3.3ติดตามและร่วมการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

4.1การจัดตั้งและสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้ารวมทั้งการสร้างเครือข่าย

4.2การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    สู่การแปรรูปขั้นต้นและSME เกษตร

4.3การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยการใช้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง

 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ ที่ 1.1พัฒนากระบวนการรับรู้ข้อเท็จจริงของปัญหานำปัญหามาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและเสนอหน่วยงานรวมทั้งติดตามผลการช่วยเหลือ

 • พัฒนาการรับรู้ข้อเท็จจริงของปัญหา

ขั้นที่ 1 ลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงปัญหา

ขั้นที่ 2 สกจ.ประสานหน่วยงานรับผิดชอบปัญหาเรื่องนั้นๆ เพื่อแนะนำเกษตรกรเตรียมเอกสารก่อนยื่นเรื่อง

ขั้นที่ 3 สกจ.วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา จึงควรมีสาระสำคัญครบ

ขั้นที่ 4 สภจ./สกจ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเอง ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขส่งต่อ สภช./      กรม/กระทรวง/นายกรัฐมนตรี/สภานิติบัญญัติ

กลยุทธ์ ที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว

1.2.1 เกษตรกรสามารถยื่นเรื่องเดือดร้อนผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายสภาเกษตรกรตำบล/อำเภอ

1.2.2 คณะผู้ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงของปัญหา

1.2.3 ส่งส่งเรื่องให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไข

กลยุทธ์ ที่ 1.3 การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา

1.3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรประจำจังหวัด  GPS, GIS ข้อมูลแหล่งอื่น เช่น Agri-map

1.3.2  สร้างเครือข่ายการสื่อสาร เช่น  Facebook, Line Group เพื่อแก้ไขปัญหาเชื่อมระดับอำเภอและตำบล เครือข่ายตลาด โซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์

 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2

กลยุทธ์ ที่ 2.1 พัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม

– ใช้ข้อมูลสานสนเทศภูมิศาสตร์ (น้ำ) และข้อมูลการเกษตรอื่นๆ สำรวจปัญหาความต้องการตลาด

– วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาคการเกษตร

– ประชุมระดมความคิดเห็น ภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

– ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมปัญหาเกษตรอื่นๆ

– จัดทำโครงการที่ชัดเจน

กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาบุคลากร พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผน

 • สกช. จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับ “ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมให้มีคุณภาพ”

กลยุทธ์ที่ 2.3 การประสานหน่วยงานและภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งติดตามผล

การจัดทำแผนพัฒนาตำบล

 • ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรกรสู่องค์กรรายสินค้า
 • ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่
 • โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรแบบบูรณาการ โดยประสานหน่วยงาน ภาคีต่างๆเข้าร่วมระดมความคิดเห็น

ควรติดตามความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญ เพื่อทราบว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่ ส่วนจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อม สามารถประเมินโครงการที่สำคัญ เพื่อทราบว่าบรรลุผลเพียงใด ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ นำไปปรับปรุงโครงการที่จะดำเนินในโอกาสต่อไป

 

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ด้านการจัดการฟาร์มสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและแบ่งปันความรู้แก่เกษตรกรอื่น

– พัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กร (Smart Member)สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ, โอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม, การจัดการฟาร์ม

กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานขององค์กรเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ในการจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสร้างเครือข่าย

3.2.1 พัฒนากรรมการและพนักงานฝ่ายจัดการองค์กร (Smart  Manager)

3.2.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กร ( Smart management)  ปรับระเบียบ ธรรมภิบาล

3.2.3 พัฒนาธุรกิจ ( Smart Business)  ให้ครบโซ่อุปทาน มุ่งแปรรูปเพิ่มมูลค่า สนับสนุนสัมมาชีพต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม

กลยุทธ์ที่ 3.3  ติดตามและร่วมการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

– ติดตามข่าวสารโครงการตามนโยบายภาครัฐที่ลงสู่พื้นที่

– ประสานนำองค์กรเกษตรกรที่รวมตัวจัดตั้งไว้เสนอรับโครงการสนับสนุน

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 4.1 การจัดตั้งและสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้ารวมทั้งการสร้างเครือข่าย

4.1.1 กลุ่มองค์กรรายสินค้า กำหนดแผนธุรกิจแปรรูปขององค์กร

– เริ่มธุรกิจพัฒนาส่งเสริมอาชีพเป็นแกนนำ

ออมเงิน สินเชื่อ รวมซื้อ  แปรรูป รวมขาย

4.1.2 จัดประชุมชี้แจงแผนธุรกิจแก่สมาชิก

– ชนิดผลผลิต วัตถุดิบเงินทุน

– เครื่องจักรกล เทคโนโลยี การบริหารจัดการ แหล่งตลาด ประมาณการรายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

4.1.3 เตรียมจัดหาเงินทุน เครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4.2การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การแปรรูปขั้นต้นและ SME เกษตร

4.2.1 การประสานงานเพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้แปรรูปสินค้า

4.2.2 ระบบงานและบุคลากรในธุรกิจแปรรูป

– มีกระบวนการผลิตที่ชัด ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบจนถึงการจำหน่าย

– บุคลากรมีความชำนาญด้านการแปรรูป

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง

 • องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพความพร้อมหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น

 

การแปลงยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เกษตรกรที่มีปัญหาเดือดร้อนสามารถแจ้งและรับคำนะนำการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 70 ของจำนวนเรื่องปัญหาที่รับเรื่องไว้ แล้วสามารถดำเนินการแก้ไข หรือส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบ
 2. ร้อยละ70 ของจังหวัดเป้าหมายสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถขยายเครือข่ายสื่อสารไปยังอำเภอและตำบลเป้าหมาย
 3. ร้อยละ 70 ของจำนวนพนักงานสำนักงานฯและสมาชิกสภาเกษตรกรที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

กลยุทธ์

 1. พัฒนากระบวนการรับรู้ข้อเท็จจริงของปัญหา นำปัญหามาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและเสนอหน่วยงานรวมทั้งติดตามผลการช่วยเหลือ
 2. การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสำรวจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
 3. เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกรและคณะผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรโดยรวดเร็ว

โครงการ

1 .โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาเกษตรกร

1.1 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางการเกษตรประจำจังหวัด

1.2 กิจกรรมการสร้างเครือข่าย เช่น webpage, Facebook, Line Group เครือข่ายการตลาด, ห่วงโซ่อุปทาน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

– : สภจ./สกจ.สสนก. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอปท.

 1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานและสมาชิกสภาเกษตรกร หลักสูตร“พัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร”

– :  สกช.

 1. กิจกรรมสนับสนุนประชุมเครือข่ายเกษตรกรระดับอำเภอ

– :  สกช.

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม

เป้าประสงค์

ได้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลที่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและบูรณาการกับภาคีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสม และได้ปัญหาที่เดือดร้อนของเกษตรกรเพื่อจัดทำโครงการหรือข้อเสนอหน่วยงานต่อไป
 2. ร้อยละ 70 ของพนักงานสำนักงานฯ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรึความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนฯ คุณภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตร
 2. พัฒนาบุคลากร พนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม
 3. การประสานหน่วยงาน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งติดตามผล

โครงการ

1 .โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

 • กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

– : สภจ./สกจ.คณะผู้ปฏิบัติงานเกษตรกรตำบล/อำเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอปท.  สถาบันการศึกษา

 1. โครงการอบรม/สัมมนาพนักงานสำนักงานฯ สมาชิดสภาเกษตรกรจังหวัดหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแบบมีส่วนร่วม”

– :สกช.

 1. งานประจำ(การประสานงาน/การบูรณาการ)

– : สภจ./สกจ.คณะกรรมการและฝ่ายจัดการองค์กรเกษตรกรหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องอปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข้งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ยุวเกษตรกรและเครือข่าย

เป้าประสงค์

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 70 ของอำเภอเป้าหมายสามารถสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม
 2. ร้อยละ 70 ของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งร้อยละของจังหวัดเป้าหมายสามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรเกษตรได้และสามารถแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกรอื่น
 3. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรได้

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและแบ่งปันความรู้แก่เกษตรกรอื่น

2.ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานขององค์กรเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้ในการจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมรวมทั้งการสร้างเครือข่าย

3. ติดตามและร่วมการดำเนินงานตามนโยบายเกษตรกรรมของหน่วยราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการ

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

1.1 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้าตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม

– : สกช./สกจ.คณะกรรมการและพนักงานขององค์กรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอปท.ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบปราชญ์เกษตรกร

2.โครงการสร้างนวัตกรรมเกษตรในจังหวัด

– : สกช./สกจ.  คณะกรรมการและพนักงานขององค์กรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอปท.ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบปราชญ์เกษตรกร

3.โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่

3.1กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา

3.2กิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม

3.3กิจกรรมศูนย์สัมมนาชีพต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

– : สกช./สกจ.  คณะกรรมการและพนักงานขององค์กรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

อปท.ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเกษตรกรสัมมาชีพต้นแบบปราชญ์เกษตรกร

4.โครงการอบรมกรรมการ, พนักงาน, องค์กรเกษตรกรหลักสูตร “การจัดการธุรกิจขององค์กรเกษตรกร”

– : สกช./สกจ.

 1. งานประจำ(การประสานงาน/การบูรณาการ)

– : สกช./สกจ.คณะกรรมการและฝ่ายจัดการองค์กรเกษตรกรอปท.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์

องค์กรเกษตรกรรายสินค้าได้รับการพัฒนาธุรกิจขององค์กรมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละ 17 ของจำนวนองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเป้าหมายที่จัดตั้งขึ้นสามารถพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสู่เกษตรอุตสาหกรรม

กลยุทธ์

 1. การจัดตั้งและสร้างความเข้มแข้งของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรรายสินค้ารวมทั้งการสร้างเครือข่าย
 2. การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การแปรรูปขั้นต้น และ SME เกษตร
 3. การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง

 

โครงการ

1 .โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

1.1 กิจกรรมสร้างความเข้มแข้งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม

– : สภจ./สกจ.คณะกรรมการและพนักงานขององค์กรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยการเกษตรภาคเอกชน

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย

1) สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและเผยแพร่ยุทธศาสตร์แก่สมาชิกสภา, พนักงาน, เครือข่ายสภาเกษตรกรตำบล/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติก่อนเป็นลำดับแรก

3) หากสภาเกษตรกรจังหวัดดำเนินโครงการที่ริเริ่มเพิ่มเติม ควรพิจารณาโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้วย