มุมดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


แผนการปฏิรูปประเทศ


แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564

       แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติ


แผนพัฒนาเกษตรกรรม


การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร


การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร


ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ


คำแถลงนโยบาย