ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่) หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
*********************************************************************
        วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่) หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับทราบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน แผนงาน/โครงการการดำเนินงาน ทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน 6 ประเด็น โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดน่าน และรับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงานในพื้นที่ โดยมีนางสาวกนกอร แสงอรุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ น่าน ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

**************************************************************