ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ.2566 –2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2/2567

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
*********************************************************************
        วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ.2566 –2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวกนกอร แสงอรุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบแผนงานโครงการสำคัญสำหรับผลักดันสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และพิจารณาทบทวนแผนส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และทบทวนแผนส่วนที่ 4 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามศักยภาพของพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
**************************************************************