สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและเปิดการเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Agricultural Forum)

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและเปิดการเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Agricultural Forum) 
***********************************************************************
       ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมเวทีการเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน และองค์กรวิชาการและการวิจัย การเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีลงนามความร่วมมือปฏิญญาน่าน ที่จะมีการลงนามระหว่างหน่วยงานพันธมิตรจากประเทศไทย และ จีน มากกว่า 12 องค์กร ในการร่วมกันช่วยพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของน่านเพื่อการคืนป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
       ทั้งนี้ การเสวนาการเกษตรนานาชาติครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด การพัฒนาระดับภูมิภาคในยุคใหม่ที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรที่ยั่งยืน “Neo-Regional Development on Biodiversity and Agricultural Sustainability” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร มาใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชุมชน และถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมของประเทศไทย ผ่านนวัตกรรม และการวางรากฐานสำหรับอนาคต โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของภาคเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น “ประตูของระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)” ให้เกิดความร่วมมือของอนุภูมิภาค ในการเข้าถึงตลาดใหม่สำหรับความร่วมมือทางการเกษตรสามารถยกระดับการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรสมทบ พร้อมทั้งสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดน่าน จำนวนมากกว่า 80 ราย ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาและเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดงาน