ขอเชิญชวน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สมัครคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ

        สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ขอเชิญชวน เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สมัครคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบและองค์กรเกษตรกรต้นแบบสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 มิถุนายน 2567
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร คุณสมบัติดังนี้
ㆍต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (เกษตรกรต้นแบบ)
ㆍต้องขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 (องค์กรเกษตรกรต้นแบบ)
ㆍสร้างความมั่นใจในผลผลิตทางการเกษตรให้กับผู้บริโภค ว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ผลิตหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและยั่งยืน
ㆍเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอื่นๆ ในด้านการทำงานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีการจัดการฟาร์มที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ㆍสร้างแรงจูงใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนด้วยการเกษตรแบบมีส่วนร่วมจนสามารถสร้างรายได้และเกิดการจ้างงาน
ของคนในชุมชน
ㆍมีความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ก้านการเกษตรให้แก่ชุมชนและสังคม
ㆍสามารถประสานงานและทำงานร่วมกับส่วนรวมหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ㆍสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภาคการเกษตรในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตร
ความผันผวนของตลาด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนองค์กรเกษตรกร
2. หลักฐานแสดงถึงเกียรติยศแห่งความดีที่ได้รับ เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น
3. คลิปวิดีโอแนะนำคนเองพร้อมผลงานของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร (ไม่เกิน 3 นาที)
4.ประวัติของเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
– ผลงานเด่นด้านการเกษตร
– ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับ
– การสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม
– ภาพประกอบการเขียนประวัติ
             *** การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 1 คน/จังหวัด และองค์กรเกษตรกรต้นแบบ 1 องค์กร/จังหวัด ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
          – ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเกษตรกรต้นแบบและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
         – ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเกษตรกรรม จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติเกษตรกรต้นแบบและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ จากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
✨✨เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่และส่งเสริมความสำเร็จให้เป็นที่รู้จักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชน สร้างตระหนักและเพิ่มความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในหมู่เกษตรกรและสังคม ✨✨