กิจกรรมบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บริษัท ฟาร์มป๋า จำกัด และบริษัท ไบโอน่าน จำกัด โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหาร กระบวนการผลิต โรคของสุกร และการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์