กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง”

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง” บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต การประชาสัมพันธ์ และการตลาด