โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริการจัดการน้ำชุมชน ภายใต้กิจกรรมนำร่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริการจัดการน้ำชุมชน ภายใต้กิจกรรมนำร่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวดัน่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เกิดการตื่นตัวในการอยากแก้ไขปัญหาจริงจัง และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ต้นแบบ ณ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา และตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน