ประชุมคณะทำงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566

           วันที่ 28 สิงหาคม 2566  สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพารณาร่างคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหามอดเจาะเมล็ดกาแฟ และราสนิมในกาแฟ พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกเงาะและส้มพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวมถึงเรื่องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน การเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน