ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566  สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบปรำกกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5(1) (2) และ (3) และประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31(1) (2) และผลการเลือกประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และคนที่ 2 พร้อมทั้งพิจารณาการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน