โครงการพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกร กลไกความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการตลาดโคเนื้ออย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมนำร่องโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ระดับตำบล

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายงพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกร กลไกความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการตลาดโคเนื้ออย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมนำร่องโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเกษตรกรในการเลี้ยงโคเนื้อและเสริมสร้างให้เกษตรกรเกิดความเข็มแข็ง มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อนันทบุรี ตำบลปงสนุก ณ ก.ศ.น. ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน