ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน

             วันที่ 10 สิงหาคม 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการปรุม เพื่อติดตามสถานการณ์ ข้อมูลสินค้าเกษตรกรที่สำคัญของจังหวัด สรุปผลการตรวจติดตามสถานการณ์ ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด สรุปผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญ รายงานผลความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อน รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบมุ่งเป้า และการรายงานผลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม