ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรระดับตำบล โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ เทศบาลตำบลกลางเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ณ บ้านปงสนุกใหม่ ม.3 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน