ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน รองรับการตรวจราชการ (รอบที่ 2)

          วันที่ 18 กรกฎาคม  2566 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานรองรับการตรวจราชการ (รอบที่ 2) เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ประเด็นการวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ตามชนิดสินค้าสำคัญของจังหวัด 10 ชนิดสินค้า และสรุปผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ และประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 ที่จะออกตรวจราชการพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน