ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ความก้าวหน้าการบูรณาการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (สินค้ากาแฟ) ผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติด้านการเกษตร และพิจารณาแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พื้นที่น่าน  ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ปี 2566-2570 ฉบับทบทวน ปี 2568 ร่างแผนพัฒนาเกษตรรายสินค้าจังหวัดน่าน จำนวน 3 ชนิดสินค้า (กาแฟ    โคเนื้อ ปลานิล) โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน หน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน