จังหวัดน่าน Kick off “ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี” ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

             วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายพงศกร  พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมนึก  พิศจาร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ผู้แทนเกษตรกรอำเภอบ่อเกลือ เป็นตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม  Kick Off “ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี” ณ บ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี” การจัดงานดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อำเภอบ่อเกลือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่าน กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขวาก ได้ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off “ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี” ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว    (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี  ของจังหวัดน่านแก่ประชาชนผู้สนใจและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น