ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปี 2567)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรการจังหวัดน่าน มอบหมายนายอนุกุล กองแก้ว หัวส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปี 2567) โดยมีนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน บรรยายพิเศษ : เรื่องกระบวนการคิดเชิงระบบ และคณะทำงาน ฯได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 -2570  ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน