📣📣📣ขอเชิญชวน #เกษตรกรผู้สนใจ #สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

📣📣📣ขอเชิญชวน #เกษตรกรผู้สนใจ #สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2566

👉👉👉วิธีการสมัคร
1. สามารถสมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ

2. สมัครทางไปรษณีย์หรือแนบหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแจ้งให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบ

นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ☎️ 081-7251683

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะถือวันที่เจ้าหน้าที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันรับสมัคร