ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ครั้งแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดน่านครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 1 คน และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 2 คน ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ซึ่งผลการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยผู้ที่ได้รับเลือก ดังนี้

1. นายพงศกร พุฒตรง       ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

2. นายรัฐภูมิ ขันสลี           รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 1

3. นายวุฒิไกร กุลกัลชัย     รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน คนที่ 2