ประชุมเพื่อทำแผนบริหารจัดการสินค้าโคเนื้อจังหวัดน่าน

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยนายอนุกุล กองแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อทำแผนบริหารจัดการสินค้าโคเนื้อจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าโคเนื้อแบบครบวงจร โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน