โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว” โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน

                     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พ.จ.อ.สุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช จังหวัดน่าน และพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ณ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งออกหน่วยบริการประชาชนให้คำปรึกษา  ด้านการเกษตร และบริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน