ประชุมติดตามประเมินผลและชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

             วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยนายอนุกุล กองแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลและชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรฐานคู่ขนาน ผ่านระบบ Zoom Meetings เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและชี้แจงประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน