ประชุมเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดประชุมเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประชุมชี้แจงและดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดน่าน ตามระเบียนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จำนวน 16 ท่าน (ผู้มีสิทธิเลือก) เข้าร่วมประชุม