“เหลียวหน้าแลหลัง สภาเกษตรกรจังหวัด” ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

                ด้วยสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวข้อ เหลียวหน้า แลหลัง สภาเกษตรกรจังหวั ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด การติดตามการดำเนินโครงการแพะแกะล้านนาระยะที่ 2 ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 การจัดทำข้อเสอนแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน BCG ECONOMIC MODEL รวมถึงการจัดทำข้อเสอนเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับภูมิภาค และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือตอนบน (ภูมิภาค) ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน