ติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนบ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน