วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน