การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านการแปรรูปไม้ไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ่อสวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 พื้นที่เป้าหมายบ้านม่วงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน