ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน