กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านป่าแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน