กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน