ประชุมชี้แจงและกำหนดแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน