จัดการประชุมเวทีทบทวนสร้างการตื่นรู้ปัญหาเกษตรกร ภายใต้โครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยนายบุญเยี่ยม นันทเพรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดประชุมเวทีทบทวนสร้างการตื่นรู้ปัญหาเกษตรกร ภายใต้โครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองด้านการเกษตร เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน