ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564

           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564 เพื่อให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด และเพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็กพันธุ์พืชตระกูลถั่วให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมบ้านน้ำแก่น    หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายศักดิ์สิทธิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด