รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 11 มกราคม 2564 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)