วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 นำโดยนายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายบุญเยี่ยม นันทเพรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยนายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนถิ่นสู่การจัดการตนเองด้านการเกษตร เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่เหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ และเพื่อเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน