เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 เข้าร่วมโครงการสัมมนา เหลียวหลัง แลหน้า สภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง

      เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 นำโดย นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหนัาสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เหลียวหลัง แลหน้า สภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เพื่อทบทวนแผนและนำเสนอแผนการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและกำหนดทิศทางและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาในครั้งนี้