รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันที่ 2 กันยายน 2563 แหล่งที่มา: คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)