ร่วมตรวจติดตามและจัดทำแผนความต้องการ ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อตรวจติดตามและจัดทำแผนความต้องการ ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ร่วมออกติดตามและจัดทำแผนฯ ณ พื้นที่ตำบลทุ่งช้างและตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ร่วมออกติดตามและจัดทำแผนฯ ณ พื้นที่ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น และตำบลสถานและตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ร่วมออกติดตามและจัดทำแผนฯ ณ พื้นที่ตำบลศรีษะเกษ และตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน