วันที่ 29 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ตำบลแม่ขะนิง เพื่อประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการฯ

วันที่ 29 มกราคม 2563 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร (พัฒนาแหล่งน้ำ) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง /กำนันตำบลแม่ขะนิง และผู้นำชุมชนตำบลแม่ขะนิง