วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ.2563 ร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ.2563 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ถึงขั้นตอนการดำเนินงานการปลูกกัญชานำร่องสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย กระบวนการผลิต การเพาะปลูกสายพันธุ์ ตลอดจนการบริหารจัดการและควบคุมการดูแลระบบมาตรฐานและรูปแบบที่เหมาะสม ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด