วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานสภากาแฟจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “สภากาแฟ” ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน