ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยลอย หมู๋ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายอนุกุล กองแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยลอย หมู๋ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญและพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณประจำปี 2563