วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายงานสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายพัลลภ แก้วใหม่ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายณฐกร พุฒตรง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นายบุญเยี่ยม นันทเพรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายงานสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน