เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประชุมขอความเห็นชอบจากผู้นำ เพื่อให้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าดำเนินการทำความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประชาคมหมู่บ้านบ้านน้ำทา ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินการประชุมขอความเห็นชอบจากผู้นำ เพื่อให้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าดำเนินการทำความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประชาคมหมู่บ้านบ้านน้ำทา ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอนาหมื่น ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปิงหลวง (ประธานในการการประชุม) , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง , ปลัดตำบลปิงหลวง , กำนันตำบลปิงหลวง , สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอำเภอนาหมื่น (นายสมเกียรติ แก้วธรรม) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน เขตอำเภอเวียงสา (นายประยูร อินต๊ะวิชัย) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ (นายเนตร กองวี) และผู้นำชุมชนบ้านน้ำทา ซึ่งในที่ประชุมมีมติ “เห็นชอบ” ให้สภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าดำเนินการทำความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่บ้านน้ำทา

ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0006 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0010 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0026 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0028 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0033 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0035 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0036 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0050 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0054 ผู้นำ น้ำทา ปิงหลวง_๑๖๑๒๒๙_0058