โครงการศึกษาดูงานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอาชีพทางเลือก สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และแปลงเกษตรกรเลี้ยงปูนา บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

     เมื่อวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตกรจังหวัดน่าน นำโดย นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอาชีพทางเลือก สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา และสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้จากกัญชา และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน นำมาพัฒนา ปรับประยุกต์ใช้เป็นอาชีพทางเลือก และให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และแปลงเกษตรกรเลี้ยงปูนา บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง