ร่วมกิจกรรม“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” และพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกสุริยัน ปันชัย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” และพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำ โดยอธิบดีกรมชลประทาน การมอบนโยบาย “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นมอบพันธุ์ไม้ผลและอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืช หญ้าอาหารสัตว์ และให้คำแนะนำการฟื้นฟูดูแล ด้านพืช สัตว์ ประมง การช่วยซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน ณ หาดบ้านท่าลี่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.