วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปฏิบัติดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตฯ ณ บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่านดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปฏิบัติดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต สภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน